Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Covidsneltest Service BV (hierna: “Covidsneltest Service”). Covidsneltest Service biedt een COVID-19 Sneltest aan. Het online portaal ondersteunt dit door informatie en online afspraken. Hierbij verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens.

Deze verklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de websites www.covidsnelteststraat.nl en www.covidsneltest-service.nl. Covidsneltest Service is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, en waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.


De contactgegevens van Covidsneltest Service zijn:
Covidsneltest Service BV
Luitenant-Generaal van Heutszlaan 8
3743 JN Baarn
E-mail: administratie@covidsnelteststraat.nl
KvK-nummer: 77307771


Uw persoonsgegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren of verdere verwerking verplicht.

 • BSN-nummers voor de doorgifte van een positieve uitslag aan de GGD ten behoeve van Bron- en Contactonderzoek en de optionele Certificaat worden na 48 uur verwijderd.
   

 • Overige (persoons)gegevens waaronder: NAW-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum, bedrijfsgegevens, uitslag test(en) en ziektedag melding worden uiterlijk na 30 dagen verwijderd.
   

 • Financiële transacties worden bewaard zolang wettelijk voorgeschreven.

Voor meer informatie over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met administratie@covidsnelteststraat.nl.

Wij zullen uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan gestaakt worden. De intrekking van uw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

Alle gegevens die wij verzamelen, gebruiken wij voor de hierna beschreven doeleinden:

 • om onze teststraten en bijbehorende systemen goed te laten functioneren;

 • om afspraken goed te kunnen verwerken;

 • om GGD te informeren ten behoeve van het Bron- en Contactonderzoek;

 • om uw test goed uit te kunnen voeren;

 • om de doeltreffendheid van onze teststraten en de bijbehorende systemen vast te stellen, en te verbeteren;

 • om technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren.

Gegevens COVID-19 Sneltest
De gegevens die u opgeeft bij het maken van een COVID-19 Sneltest afspraak en de uitslag wordt alleen voor deze test gebruikt. Dit zijn:

Bij aanvraag test:

 • Volledige naam

 • Geboortedatum

 • E-mailadres (voor bevestiging en uitslag)

 • Mobiel nummer

 • Betaaltransactie gegevens

 • Bezoekdatum, locatie en tijdsslot

 • De testuitslag

Bij positieve uitslag:

 • NAW gegevens

 • Geboorteland

 • BSN-nummer

 • Eerste dag ziekmelding (indien u toestemt dat uitslag aan GGD wordt doorgegeven)

 • Antigeen test COVID-19 certificaat (indien aangevraagd)

Uw ID / legitimatiebewijs wordt gebruikt ter verificatie van uw persoon op de COVID-19 teststraat, deze wordt niet vastgelegd

Cookies
Wij maken ook gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard.

 

Analytische cookies

Wij maken gebruik van cookies van analytische cookies om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te meten. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. We hebben een verwerkersovereenkomst met de partijen die de website hosten en onderhouden.

 

Trackingcookies

De website kan tracking cookies gebruiken, deze zijn in te zien onder de Cookies link op de COVID-19 Snelteststraat website.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

 

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

 

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Covidsneltest Service heeft u dus het recht om:

 • Uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
   

 • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
   

 • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht - bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
   

 • De verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Covidsneltest Service, maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
   

 • Uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks - aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal vier weken zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Covidsneltest Service op welke wijze dan ook, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen
Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of indien een wettelijk voorschrift of een bevoegde autoriteit dit verplicht. De persoonsgegevens zullen enkel door Covidsneltest Service worden gedeeld, indien dit expliciet is aangegeven in deze privacyverklaring.

Partijen die onze COVID-19 teststraat processen ondersteunen zijn:

 • GGD ten behoeve van Bron- en Contactonderzoek;

 • Websitedesign/ ICT-partner voor deze website;

 • Hosting partner voor de website;

 • Notificatie provider (e-mail en SMS);

 • Betaalprovider.

Sommige partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In dat geval is de doorgifte van uw persoonsgegevens gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Indien dat niet het geval is, heeft Covidsneltest Service passende of geschikte waarborgen getroffen met deze partijen. U kunt te allen tijde inzage in of een kopie van deze waarborgen verkrijgen door een e-mail te sturen naar: administratie@covidsnelteststraat.nl.

Beveiliging en veiligheid
Covidsneltest Service heeft de passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, zijn beschermd tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens zijn beveiligd.

 

Overige
Covidsneltest Service kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar administratie@covidsnelteststraat.nl.